Lakseeventyr

Lakseeventyr

Med joik, filosofi og fortellinger fra Sápmi og nordamerikanske urfolkstradisjoner vil vi undres over laksen, både den ville og oppdrettslaksen. Hva er forbindelsen mellom laks, filosofi og tradisjonelle fortellinger? Lakseeventyr handler om undring og galskap. Undring over den vakre skapningen som laksen er, som blir født i en elv, reiser ut på en flere års reise på de store hav, som svømmer motstrøms opp elveløp og kan hoppe over store stryk. Galskapen i hvordan lakseindustrien har transformert denne eventyrlige skapningen til biomasse, lemlested, blind og uten evne til å navigere lenger. Relasjonen mellom mennesker og laks har eksistert sidene tidenes begynnelse. Vi vil gjenskape denne relasjonen med joik, fortelling og undring.

Velkommen til Lakseeventyr!

Med joiker og lydkunstner Torgeir Vassvik, Økofilosof Martin Lee Mueller og forteller og folklorist Tiril Bryn.

Linker:
Facebook: Lakseeventyr – Salmon Fairytale
Martin Lee Mueller: Being Salmon, Being Human. A Phenomenology of Story
Martin Lee Mueller: Disputas: Filosofisk undring over laksens indre liv
Torgeir Vassvik

 

Salmon Fairytale

With joik, philosophy and stories from Sami and North-American indigenous tradition we wonder with salmon, both the wild and the farmed. What connects salmon, philosophy and traditional storytelling? ’Salmon fairytale’ is about wonder and madness. Wonder about the beautiful creature the salmon is, born in a river, traveling for years in the oceans, swimming against the stream and jumping rapids. Madness of how the salmon industry has turned this fairytale creature into Biomass, maimed, blind and no longer able to navigate.The relation between humans and salmon has existed since time immemorial. We rebuild it with joik, story and wonder.

Welcome to Salmon Fairytale!

With joik and sound artist Torgeir Vassvik, eco-philosopher Martin Lee Mueller and storyteller Georgiana Keable.